Πολιτική Απορρήτου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Α.1  Η εταιρεία Αφοί Κεραμάρη & Σία Ο.Ε.(αποκαλούμενη εφεξής ‘’Η Εταιρεία’’) με έδρα την Θεσσαλονίκη, ΟΤ 18 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΤΚ 57022, τηλ. 2310 795488, e-mail:skeramari@gmail.com και νόμιμο εκπρόσωπο τον Αθανάσιο Κεραμάρη, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Α.2  Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: skeramari@gmail.com. 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Β.1  Οι πληροφορίες που θα μας ζητήσετε καθώς και οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου παρέχονται δωρεάν με την προϋπόθεση ότι είναι βάσιμες, δεν είναι υπερβολικές και δεν θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Σε αντίθεση περίπτωση η εταιρεία μπορεί να επιβάλει επιβάρυνση με ανάλογο κόστος ή να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες του αιτήματος σας.

Β.2  Αν η εταιρεία έχει αμφιβολίες που αφορούν την ταυτότητα σας κατά την υποβολή αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδεχομένως να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες προς επιβεβαίωση των στοιχείων σας και διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Β.3  Η Εταιρεία θα απαντήσει στα ανωτέρω δικαιώματα σας σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.). Εφόσον η Εταιρεία έχει νόμιμους λόγους όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης του προβλεπομένου ή αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται δικαίωμα σας έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή στα εξής στοιχεία: Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600.  Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e-mail : skeramari@gmail.com. 

Β.4  Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί ενίσχυση και τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο παροχής των πληροφοριών ‘’συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή’’ χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς.

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ. 1  Συνεργάτες –Πελάτες –Προμηθευτές –Εργαζόμενοι
Για τους εν ενεργεία πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της εταιρείας μας σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι και μόνο η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Νομική βάση είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συμμόρφωση με τον κείμενο νόμο. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι αυτός που ορίζει η φορολογική νομοθεσία και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Γ.2  Υποψήφιοι Συνεργάτες –Πελάτες –Προμηθευτές
Όσον αφορά τους υποψήφιους συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.τ.λ.) τα οποία έχετε διαθέσει στην εταιρεία μας μέσω ψηφιακής ή έντυπηςφόρμας επικοινωνίας, e-mail, τηλεφώνου κ.τ.λ. σκοπό έχουν την διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας ή συναλλαγής μεταξύ μας. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας να συνάψει εμπορική συμφωνία μαζί σας. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι οι 12 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Γ.3  Υποψήφιοι Εργαζόμενοι
Για τους υποψήφιους εργαζομένους η λήψη του βιογραφικού σας σκοπό έχει την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσληψης σας από την εταιρεία μας με νομική βάση την συναίνεση σας. Χρόνος διατήρησης είναι οι 6 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Γ.4  Μεταφορά Δεδομένων Εκτός Εταιρείας

Μεταφορά δεδομένων σας εκτός εταιρείας επιτρέπεται αν αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου (Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικοί φορείς, Εφορία κ.α.). Επίσης στους τεχνικούς Η/Ύ και δικτύων, λογισμικού Η/Υ με σκοπό την μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας ως επίσης σε όποιο συνεργαζόμενο με την εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της (όπως Λογιστές, Μεταφορικές εταιρείες κ.α.)

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δ.1  Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε παροχή πληροφοριών στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και έχουμε συλλέξει από εσάς.

Δ.2  Δικαίωμα πρόσβασης –διόρθωσης

 Η εταιρεία μας έχει την υποχρέωση εφόσον της ζητηθεί να σας δώσει πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν καθώς και να επιβεβαιώσει για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες κ.α. Επίσης έχετε το δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση που έχουν αλλάξει ή καταχωρηθεί λάθος.

Διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή αν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχουν διατεθεί από εσάς του ίδιους και διαπιστώσετε ύπαρξη κατάρτισης προφίλ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Δ.3  Δικαίωμα στη λήθη -διαγραφή

Αποτελεί μια από τις σημαίες της κανονιστικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό συλλογής τους ή τα κρίνετε παράνομα έχετε το δικαίωμα αίτησης πλήρους ή μερικής διαγραφής τους. Η εταιρεία σε χρονικό διάστημα ενός μηνός ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.) είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματος σας. Σε περίπτωση αδυναμίας διαγραφής έχετε το δικαίωμα  υποβολής  καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail:  contact@dpa.gr,  τηλ. 2106475600) ή άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Σε περίπτωση που κρίνετε παράνομη την επεξεργασία των δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή τους λόγω ενδεχόμενης δικαστικής αξίωσης, αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή κρίνετε ότι τα δικαιώματα σας υπερισχύουν των λόγων επεξεργασίας από την Εταιρεία έχετε το δικαίωμα αίτησης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας).

Έχετε την δυνατότητα εναντίωσης στη χρήση των επεξεργαζόμενων δεδομένων από την Εταιρεία για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης και ειδικά της κατάρτισης προφίλ που είναι σχετικό με την εμπορική προώθηση.

Δ.4  Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και να μεταβιβάζετε τα δεδομένα σας σε τρίτο φορέα χωρίς καμία αντίρρηση από την εταιρεία καθώς και την κατόπιν αιτήσεως σας δυνατότητα άμεσης διαβίβασης χωρίς δική σας μεσολάβηση.

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας όπως ορίζει ο νόμος και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.

Η Εταιρεία δεν θα προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται από τον νόμο (Εφορία, Ασφαλιστικοί φορείς, κ.λ.π.) και τους παρόχους υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

 

Επικαιροποίηση 25/05/2018